همكاران

دکتر وحید خاکی‌زاده

 

عنوان سازمانی

سرپرست انتشارات دانشگاهرایانامه 

v.khakyzadeh@kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052 021-88881042

شماره داخلی

436 - 430

شرح فعالیتها

 اجرای قوانین ومقررات انتشاراتی مربوط به برنامه های مصوب هر واحد.

بررسی واظهار نظر در زمینه درخواست های چاپ وانتشار کتب،مقالات وجزوات.

اخذ وبررسی مجوزهای صادره جهت چاپ وانتشار نشریات درخواستی.

نظارت بر معرفی نشریات جدیدبه واحدهای آموزشی ذیربط به طرق مقتضی.

 کنترل پخش وفروش نشریات چاپ ویا تکثیر شده طبق ضوابط مقرر.

کسب نظرات مشورتی متخصصان وافراد ذیصلاح در زمینه مقالات ، کتب وجزوات ارائه شده جهت انتشار ، در مورد لزوم.

نظارت بر عقد قراردادهای لازم جهت انتشار کتب ومقالات با موسسات انتشاراتی با رعایت مقررات مربوط با همکاری واحد حقوقی

مبادله اطلاعات وخدمات با واحدهای انتشاراتی سایر موسسات آموزشی .

نظارت بر چاپ کلیه کتب ومقالات تائید شده توسط مقامات ذیصلاح.

درخواست خرید وتامین وسائل وابزار وملزومات مورد نیاز انتشارات با توجه به برنامه های زمان بندی شده.

تهیه وارائه گزارش های لازم در زمینه انتشارات به مراجع ذیصلاح


 

حسن صالحی

 

عنوان سازمانی

کارشناس مسئول دریافت و داوری آثار 


رایانامه

salehi@alborz.kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881052

شماره داخلی

431

شرح فعالیتها

اخذ و بررسی مدارک مربوط به درخواست های انتشار کتب

ارسال به ویراستار ادبی و داوران و پیگیری اخذ نتایج ارزیابی

انجام مکاتبات مورد نیاز با صاحبان آثار، داوران و سرویراستار

 اخذ مجوز کتب، فیپا از کتابخانه ملی و اعلام وصول خانه کتاب

برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

اخذ فایل نهایی کتب مصوب شده و ارزیابی انطباق با دستورالعمل صفحه آرایی جهت ارائه به چاپخانه

مسئول بروز رسانی وب سایت انتشارات دانشگاه (بخشهای مرتبط با حوزه فعالیت)

مدیر سامانه فروش آنلاین کتب: http://press.kntu.ac.ir
برگزاری شورای انتشارات

 

عباسعلی گرنامی خلیلی

 

عنوان

ناظر چاپ


رایانامه

gornami@alborz.kntu.ac.ir

تلفن مستقیم

021-88881042

شماره داخلی

430-436

شرح فعالیتها

ارسال فایل آثار ارسالی جهت لیتوگرافی و چاپخانه

ناظر چاپ و صحافی انتشارات دانشگاه

اخذ کتب چاپ شده و تحویل کتب به انبار انتشارات دانشگاه

 

انجام امور انبار گردانی و نگهداری زینک های موجود در انبار

تهیه صورت حساب هزینه های چاپ آثار

 اخذ و تحویل زینک و فایل نهایی کتب چاپ شده به انبار انتشارات

 

 

سید رضا یوسفی

 

عنوان سازمانی:

کارشناس امور پژوهشی


رایانامه

Rusefi1343@gmail.com

تلفن مستقیم

021-88772277

شماره داخلی

 

شرح فعالیتها

مسئول فروشگاه کتاب

بروز رسانی موجودی کتب کتابفروشی در نرم افزار فروشگاه کتاب

تهیه لیست و تعداد کتب مورد نیاز از سایر انتشارات

بروز رسانی موجود کتب منتشر شده و اعلام لیست کتب مورد نیاز جهت تجدید چاپ مسئول فروشگاه کتاب

تهیه صورت حساب دوره ای فروشگاه کتب و ارائه اسناد و تسویه حساب دوره ای با امور مالی دانشگاه

ارسال آثار منتشر شده انتشارات دانشگاه جهت فروش در سایر فروشگاه ها و اخذ و ارائه اسناد مالی مربوطه به امور مالی دانشگاه

برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه کتاب در همایش های علمی داخل دانشگاه

فروش اینترنتی کتب

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/02/05
تعداد بازدید:
7427
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.