همكاران

دكتر مجيد رحيم‌زادگان

 

عنوان سازماني

سرپرست انتشارات دانشگاهرايانامه 

rahimzadegan@kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881052 021-88881042

شماره داخلي

436 - 430

شرح فعاليتها

 اجراي قوانين ومقررات انتشاراتي مربوط به برنامه هاي مصوب هر واحد.

بررسي واظهار نظر در زمينه درخواست هاي چاپ وانتشار كتب،مقالات وجزوات.

اخذ وبررسي مجوزهاي صادره جهت چاپ وانتشار نشريات درخواستي.

نظارت بر معرفي نشريات جديدبه واحدهاي آموزشي ذيربط به طرق مقتضي.

 كنترل پخش وفروش نشريات چاپ ويا تكثير شده طبق ضوابط مقرر.

كسب نظرات مشورتي متخصصان وافراد ذيصلاح در زمينه مقالات ، كتب وجزوات ارائه شده جهت انتشار ، در مورد لزوم.

نظارت بر عقد قراردادهاي لازم جهت انتشار كتب ومقالات با موسسات انتشاراتي با رعايت مقررات مربوط با همكاري واحد حقوقي

مبادله اطلاعات وخدمات با واحدهاي انتشاراتي ساير موسسات آموزشي .

نظارت بر چاپ كليه كتب ومقالات تائيد شده توسط مقامات ذيصلاح.

درخواست خريد وتامين وسائل وابزار وملزومات مورد نياز انتشارات با توجه به برنامه هاي زمان بندي شده.

تهيه وارائه گزارش هاي لازم در زمينه انتشارات به مراجع ذيصلاح


 

حسن صالحي

 

عنوان سازماني

كارشناس انتشارات


رايانامه

salehi@alborz.kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881052

شماره داخلي

431

شرح فعاليتها

اخذ و بررسي مدارك مربوط به درخواست هاي انتشار كتب

ارسال به ويراستار ادبي و داوران و پيگيري اخذ نتايج ارزيابي

انجام مكاتبات مورد نياز با صاحبان آثار، داوران و سرويراستار

 اخذ مجوز كتب، فيپا از كتابخانه ملي و اعلام وصول خانه كتاب

برپايي غرفه و شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

اخذ فايل نهايي كتب مصوب شده و ارزيابي انطباق با دستورالعمل صفحه آرايي جهت ارائه به چاپخانه

مسئول بروز رساني وب سايت انتشارات دانشگاه (بخشهاي مرتبط با حوزه فعاليت)

مدير سامانه فروش آنلاين كتب: http://press.kntu.ac.ir
برگزاري شوراي انتشارات

 

عباسعلي گرنامي خليلي

 

عنوان

ناظر چاپ


رايانامه

gornami@alborz.kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881042

شماره داخلي

430-436

شرح فعاليتها

ارسال فايل آثار ارسالي جهت ليتوگرافي و چاپخانه

ناظر چاپ و صحافي انتشارات دانشگاه

اخذ كتب چاپ شده و تحويل كتب به انبار انتشارات دانشگاه

 

انجام امور انبار گرداني و نگهداري زينك هاي موجود در انبار

تهيه صورت حساب هزينه هاي چاپ آثار

 اخذ و تحويل زينك و فايل نهايي كتب چاپ شده به انبار انتشارات

 

 

سيد رضا يوسفي

 

عنوان سازماني:

كارشناس امور پژوهشي


رايانامه

Rusefi1343@gmail.com

تلفن مستقيم

021-88772277

شماره داخلي

 

شرح فعاليتها

مسئول فروشگاه كتاب

بروز رساني موجودي كتب كتابفروشي در نرم افزار فروشگاه كتاب

تهيه ليست و تعداد كتب مورد نياز از ساير انتشارات

بروز رساني موجود كتب منتشر شده و اعلام ليست كتب مورد نياز جهت تجديد چاپ مسئول فروشگاه كتاب

تهيه صورت حساب دوره اي فروشگاه كتب و ارائه اسناد و تسويه حساب دوره اي با امور مالي دانشگاه

ارسال آثار منتشر شده انتشارات دانشگاه جهت فروش در ساير فروشگاه ها و اخذ و ارائه اسناد مالي مربوطه به امور مالي دانشگاه

برپايي غرفه و شركت در نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

برپايي غرفه و شركت در نمايشگاه كتاب در همايش هاي علمي داخل دانشگاه

فروش اينترنتي كتب

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
4140
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.