دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
|
۱۳۹۵ شنبه ۲ بهمن
 
چاپ 95
كتب چاپ جديد 1395
 
 رديف عنوان كتابنويسنده دانشكده
 جلد  مقدمه
1
هزينه يابي دوره عمر سيستم ها  دكتر احمد اصل حداد و مهندس محمدرضا نباتچيان صنايع
 2مكانيك كوانتوم براي مهندسين برق
دكتر محمدصادق ابريشميان، مهندس حميد سيرواني  برق
3
مديريت دانشدكتر عبداله آقايي،  مهندس زهرا لطفي صنايع
4
الگوسازي پديده هاي محيط زيست با استفاده از متلب
دكتر مهسا معماريان فرد،  دكتر مرضيه معماريان فرد عمران
 5مباني و مدلسازي انتقال و انتشار آلاينده‌ها
دكتر محمدرضا‏ صبور،‏ مهندس مهسا ‏شاهي
عمران
 6فضاهاي متريك
 دكتر كوروش نوروزي
رياضي
 7 مهندسي پاكسازي خاك(مفاهيم طراحي)دكتر محمدرضا صبور،مهندس الهيار اميري و مهندس قربانعلي دزواره عمران
 8تجزيه و تحليل عددي در مهندسي به روش المان محدود
 دكتر مهدي ظهور
 مكانيك
 
1395/10/07 تاریخ
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.K. N. Toosi Univesity.